06 133 66715 arjen@avsphoto.nl

PRIVACY VERKLARING

AvSPhoto, gevestigd aan Patrijzenpad 13, 5932 GK te TEGELEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Website: www.avsphoto.nl
Adres: Patrijzenpad 13 5932 GK TEGELEN
Telefoon: +31 6 13366715

Arjen van Splunder is de Functionaris Gegevensbescherming van AvSPhoto. Hij  is te bereiken via arjen@avsphoto.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AvSPhoto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Geslacht– Telefoonnummer – E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via arjen@avsphoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AvSPhoto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Het afhandelen van jouw betaling– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– Om goederen en diensten bij u af te leveren– AvSPhoto verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

AvSPhoto  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van  AvSPhoto ) tussen zit.
AvSPhoto gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office 2016, zoals Word, Outlook en Excel voor het uitbrengen van offertes, brieven en opslaan van uw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AvSPhoto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Zakelijke contactgegevens inclusief uw naam, telefoonnummer en emailadres. Gelijk aan door de belastingdienst verplichte termijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

AvSPhoto  verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  AvSPhoto  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AvSPhoto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arjen@avsphoto.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  AvSPhoto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AvSPhoto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via arjen@avsphoto.nl